Гипогастрий эпигастрий мезогастрий – Вопрос 58. Деление брюшной полости на области. Топография органов в гипогастриальном отделе.

Эпигастрий мезогастрий гипогастрий — медицинский справочник

Екі параллельді кҿлденең сызықпен іш қуысы 3 бҿлімге бҿлінеді: Біріншісі – сызык екі жақтағы X кеуде қабырғаларын байла-ныстырады, екіншісі – сызық мықын сҥйектерінің екі жақтағы қырларын қосады. Тҿс шеміршеғі мен кіндік аралығы эпигастрия, іштің екі сызық ортасындағы аймағы – мезогастрия, іштің тҿмен-гі сызықтың астыңғы жағы – гипогастрия деп аталады (70- сурет). Іштің тіке бҧлшық етінің сыртқы жиегімен жҥргізілетін екі тік сызық іш қуысын 9 бҿлікке бҿледі: 1. Сол сҥбе қабырға асты. 2. Оң сҥбе қабырға асты. 3. Қҧрсақ ҥсті аймағы. 4. Сол бҥйірі. 5. Оң бҥйірі. 6. Кіндік бҿлігі. 7. Сол жамбас бҿлігі. 8. Оң жамбас бҿлігі. 9. Қасағаның ҥсті. Бала семіргенде, іші кепкенде, созылмалы туберкулездік перитонитте, паренхиматоздық мҥшелер ҥлкейгенде, іш қуысында ісіктер ҿскенде, мегаколонда іш ҥлкейіп кетеді. Гепатоспленомегалияда іштің жоғарғы бҿлігі ҧлғаяды, ал ісік пайда болған жағдайда іштің ассиметриясы байқалады. Жедел перитонитте, бала қатты жҥдегенде, дизентерияда, туберкулездік менингитте іш «ішіне қарай тҥсіп кетеді». Қарағанда, терідегі вена қан тамырларының қаншалықты дамығанына кҿңіл аудару керек. Жаңа туған балаларда кездесетін кіндік сепсисінде, кіндік аймағындағы тамыр торлары жақсы білініп тҧрады. Бір жастан асқан балалардағы бҧндай жағдай портальдық гипертензияда байқалады. Жаңа туған балалардың кіндік сепсисінде, септикалық эндокардитте, ал ересек балаларда іш шеменінде, туберкулезді перитонитте іштің ісінуі байқалады. 1-2 айлық балаларда кездесетін пилоростеноз ауруында эпигастрий аймағынан қарынның «қҧм сағаты» тҽріздес болып жиырылатынын кҿруге болады. Ішек қозғалысын ішек тҥйілуінде де байқауға болады. Ішті пальпациялау. Пальпация жҥргізгенде зерттеуші кушеткада немесе керуетте (тҿсекте) жатқан науқастың оң жагына орналасады. Науқастың басы денесімен бір деңгейде, аяғы тізесінен сҽл бҥгілген, қолы денесінің екі 70-сурет. Іш бетін жағында болуы керек. Пальпация кезінде баланы шартты тҥрде алдандырып, іш пресінің жҧмсаруына жағдай жасайды. аймақтарга бөлу схемасы. Зерттеушінің қолы жылы, тырнағы қысқартылып алынған а) эпигастрия аймағы; болуы керек. Пальпацияны нҽзік, бір қалыпты қимылымен б)мезогастрия аймағы; жасау керек. Ол ҥшін қолының алақанын іштің бетіне салып, в) гипогастрия аймағы: 2-5 саусақтармен жеңіл басу қимылын жасайды. Одан кейін 1) эпигастрий; пальпацияның басу кҥшін арттыра тҥседі. Пальпация кезінде 2) сүбе қабырға асты; баланың бет ҽлпетіне қарап, оның пальпацияға реакциясын 3) кіндік аймағы. бақылап отыру керек. 4) бүйір; Пальпация беткі жҽне терең болып екіге бҿлінеді. 5) қасаға үсті; Ҽдетте беткі пальпациядан бастайды. Беткі пальпацияны сол 6) жамбас бӛлігі. жақ мықын аймағынан бастап, біртіндеп жылжып сол бҥйірге сол сҥбе қабырға астына, қҧрсақ ҥсті (эпигастрий) аймағына, оң сҥбе қабырға астына, оң бҥйірге, оң мықын аймағына ауысады. Яғни, сағаттың тіліне қарсы жҥреді. Симметриялы аймақты салыстырып пальпациялауға болады. Беткі пальпациямен ауыратын жерді анықтайды. Ол жерде терең пальпацияны ең соңынан жҥргізеді. Терінің гиперстезиялық (сезімталдығы артқан) аймақтарын (Захарьин-Геде), іштің алдыңғы қабырғасының бҧлшық еттерінің (керілуін) тартылуын (defans тusсиlаirе), беткі пальпацияда іш пердесінің қабыну белгілерін (Шеткин-Блюмберг) анықтайды. Беткі пальпацияның кҿмегімен іш процессінің кернеу дҽрежесі, іштің тіке бҧлшық еттерінің кернеу дҽрежесі, іштің тіке бҧлшық еттерінің айырылуы, кіндік сақинасы-ның 119…

[стр. 119 ⇒]

Эпигастрий/поджелудочная железа Мезогастрий Гипогастрий Формулировка заключения и номенклатура Документирование Письменное заключение Пример краткого ультразвукового заключения Документирование изображений 1 Общие сведения Как пользоваться книгой Данное руководство создано в помощь врачам, приступающим к проведению ультразвуковых исследований на пациентах при отсутствии необходимой теоретической подготовки. Помимо того, различным может быть и уровень их практических знаний и навыков. Учитывая подобные обстоятельства, предмет излагается таким образом, что приступить к его изучению может специалист с любым уровнем начальных знаний в этой области. И поскольку основное внимание в книге уделяется практическим вопросам, то технические и физические аспекты ультразвукового исследования приобретают второстепенное значение. Для начала следует остановиться на трех вопросах: ЦЕЛИ 0БУЧЕНИЯ • • •…

[стр. 7 ⇒]

Систематизированное обследование . . . . . . . . . . . . . . 251 Топографические области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Печень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Желчный пузырь/ворота печени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Правая почка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Левая почка/селезенка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Эпигастрий/поджелудочная железа . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Мезогастрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Гипогастрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Формулировка заключения и номенклатура . . . . . . . . . . . . . 255 Документирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Письменное заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Пример краткого ультразвукового заключения . . . . . . . 256 Документирование изображений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256…

[стр. 8 ⇒]

После обнаружения пульсирующего образования в животе следует произвести его поэтапную аускультацию (эпигастрии, мезогастрий, гипогастрий, подвздошные и бедренные артерии), а затем стандартный ангиологический осмотр всех магистральных артерий. Систолический шум над аневризмой брюшной части аорты выслушивается в 50—60% случаев [Шалимов А. А. и др., 1979]. Он может быть обусловлен турбулентным потоком крови, стенозированием ветвей брюшной части аорты, отклонением аорты резко кпереди, сразу же дистальнее почечных артерий. У худых больных не следует прижимать фонендоскоп плотно к передней брюшной стенке, так как компрессия самого мешка или ветвей брюшной части аорты может вызвать артефактный шум. Необходимо обязательно обратить внимание на наличие «язвенного анамнеза» у больного, так как, по данным P. Kester и соавт. (1981), почти в 20% случаев аневризмы брюшной части аорты сочетаются с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, что является отягощающим моментом в ближайшем послеоперационном периоде с возможной активизацией процесса и кишечным кровотечением. Кроме осмотра, необходимо провести рентгенологическое обследование больного. 1. Рентгенография органов брюшной полости и забрюшинного пространства в прямой и боковой проекциях осуществляется для выявления кальциноза или тени самого мешка обычно слева от позвоночника. Важным симптомом является «раздвинутость» кишечника в стороны от центра брюшной полости. Редким признаком аневризмы брюшной части аорты может быть узурация передней поверхности тел поясничных позвонков (II—V) в боковое проекции. 2. Томография органов забрюшинного пространства на фоне пневморетроперитоиеума позволяет отдифференцировать аневризму брюшной части аорты от опухолей забрюшинного пространства, информирует о размерах, положении и форме почек. 3. Внутривенная урография выявляет пиелоэктазию, компрессию мочеточников, а также необычный ход мочеточников, что косвенно свидетельствует об аневризмах подвздошных артерий. Благодаря этому методу можно диагностировать подковообразную почку, опухоль или кисту почек. В предварительный диагностический комплекс исследований включают радиоизотопные методы исследования. 1. Сцинтиграфия почек позволяет отдифференцировать подковообразную почку от аневризмы, выявляет функциональное состояние почек. 2. Радионуклидная ангиография с 99 «Тс помогает выявить расположение аневризмы, ее размеры, наличие тромботических масс. При компьютерной томографии видны структура аневризмы, ее наружный и внутренний контуры, тромботические массы, участки расслоения. Определяются продольные и поперечные размеры аневризмы, вовлечение в процесс ветвей брюшной части аорты. С целью изучения кровотока по аорте компьютерная томография сочетается с внутривенным введением контрастного вещества.

[стр. 622 ⇒]

XX. ПЕРИТОНИТ Общая характеристика Под термином «перитонит» понимается острое воспаление брюшины, сопровождающееся экссудативной реакцией, а также местными и общими явлениями. Классификация Существует множество классификаций перитонитов, однако наиболее полной и отражающей современное понимание проблемы является классификация акад. РАН и РАМН B.C. Савельева с соавт., 2011 г. (Национальные методические рекомендации): I. Основное заболевание II. Этиологическая характеристика 2.1. Первичный. 2.1.1. Спонтанный у детей. 2.1.2. Спонтанный у взрослых. 2.1.3. Перитонит, связанный с определенными заболеваниями (туберкулез, сифилис, гонорея). 2.2. Вторичный. 2.3. Третичный. III. Распространенность (основываясь на общепризнанном делении брюшной полости на девять анатомических областей (подреберье, эпигастрий, мезогастрий, гипогастрий, пупочная, лобковая и т.д.): 3.1. Местный – (занимающий одну – две анатомические области). 3.1.1. Ограниченный (инфильтрат, абсцесс). 3.1.2. Неограниченный. 3.2. Распространенный. 3.2.1. Диффузный (от трех до пяти анатомических областей или в пределах одного этажа брюшной полости) 3.2.2. Разлитой (более пяти анатомических областей или два этажа брюшной полости). IV. Экссудат и его примеси 4.1. Характер экссудата: серозный, фибринозный, гнойный, геморрагический (и их сочетания). 4.2. Примеси: кишечное содержимое, желчь, моча, кровь. V. Тяжесть состояния в зависимости от выраженности системной воспалительной реакции и полиорганной дисфунк139…

[стр. 139 ⇒]

АНАТОМаФИВИОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК А. Анатомия 1. Брюшная полость. В ней находятся все внутренние органы живота. Её границы: спереди и с боков — передняя и боковые стенки живота, сзади — поясничная область, сверху — диафрагма, снизу — условная плоскость по линии, отделяющей полости большого и малого таза. 2. Области живота (рис. 10-1). Четыре условные линии по передней брюшной стенке подразделяют живот на 9 анатомических областей. Две линии (вертикальные) проходят через лонные бугорки по наружному краю прямых мышц живота. Две линии (горизонтальные): верхняя — через наиболее низко расположенные точки рёберных дуг, нижняя — через передние верхние ости подвздошных костей. В верхнем этаже (эпигастрий) расположены правая и левая подрёберные области и собственно эпигастральная (подложечная). В среднем этаже (мезогастрий) — правая и левая боковые и пупочная. В нижнем этаже (гипогастрий) — правая и левая подвздошная и лобковая.

[стр. 261 ⇒]

Анатомические области живота. I — эпигастрий, II — мезогастрий, III — гипогастрий; — собственно эпигастральная область, 2 — праВая п °ДРёберная область, 3 — правая боковая обсть, 4 — пупочная область, 5 — лобковая обсть, 6 — правая подвздошная область, 7 — левая °Дребериая область, 8 — левая боковая область, ^ е в а я подвздошная область (Из: Clinical Anatom Р tw У April, Philadelphia: Williams & Wilkins, 1997)… [стр. 261 ⇒]

Сверху живот ограничен реберными дугами, снизу — подвздошными гребнями, паховыми связками и верхним краем лонного сращения. Боковая граница живота проходит по вертикальным линиям, соединяющим концы XI ребер с передневерхними остями (рис. 15.1). Двумя горизонтальными линиями живот делится на три отдела: надчревье (эпигастрий), чревье (мезогастрий) и подчревье (гипогастрий). Наружные края прямых мышц живота идут сверху вниз и разделяют каждый отдел на три области. Следует иметь в виду, что границы полости живота не соответствуют границам передней брюшной стенки. Полость живота — пространство, покрытое внутрибрюшной фасцией, сверху ограничено диафрагмой, снизу — пограничной линией, которая отделяет полость живота от полости малого таза. [стр. 561 ⇒]

В данном исследовании была проанализирована клиническая картина и жалобы пациентов. В жалобах на боль прослеживаются следующие закономерности: Боли не наблюдалось у 23% респондентов. Боли в левой подвздошной (34%), у 17 % пациентов возникали жалобы на боль в гипогастрии, 8 % больных отмечали усиление боли в гипогастрии до и после акта дефекации, 8% испытывали боли в правом подреберье, 8% боли правой подвздошной области и мезагастрии справа, 8 % боли в правой подвздошной области, 8% ноющие боль и ощущение тяжести в эпигастрии и 9% пациентов ощущали разлитые боли. Более наглядно данный клинический параметр отображен в Диаграмме №1. Боль в правой подвздошной Ноющая боль и области: ощущение 8% тяжести в верхней части живота: Боль в правой 8% подвздошной области и мезогастрии справа: 8% Боль в правом подреберии: 8%… [стр. 35 ⇒]

ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕ-БОКОВОЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ Надчревье Надчревная область Подреберная область (правая/левая) Чревье Пупочная область Боковая область (правая/левая) Подчревье Лобковая область Паховая область (правая/левая) НАЧРЕВЬЕ (epigastrium, син. эпигастрий) — верхний отдел передней стенки живота, ограниченный сверху мечевидным отростком грудины и реберной дугой, снизу — горизонтальной линией, соединяющей наиболее низкие точки X ребер. ЧРЕВЬЕ (mesogastrium, син. мезогастрий) — средний отдел передней стенки живота, ограниченный сверху линией, соединяющей наиболее низкие точки X ребер, снизу — линией, соединяющей передние верхние подвздошные ости. ПОДЧРЕВЬЕ (hypogastrium, син. гипогастрий) нижний отдел передней стенки живота, ограниченный сверху линией, соединяющей передние верхние 94… [стр. 48 ⇒]

ВИДЫ И СПОСОБЫ ЛАПАРОТОМИИ 1. Продольные разрезы Верхняя срединная Л. Центральная срединная Л. Нижняя срединная Л. Парамедианная Л. Трансректальная Л. Параректальная Л. по Ленандеру-Добротворскому 2.Косые разрезы Косая Л. по Кохеру Косая Л. по Федорову Косая Л. по Черни-Керу Косая Л. по Мак Бурнею Косо-переменный разрез по Волковичу-Дьяконову 3. Поперечные разрезы Поперечная Л. в эпигастрии Поперечная Л. в мезогастрии Поперечная Л. в гипогастрии 4. Комбинированные разрезы Угловой разрез Угловой разрез по Рио-Бранко Разрез по Керу Штыкообразный разрез Якореобразный разрез 5. Торакоабдоминальные разрезы (тораколапаротомия) 112… [стр. 56 ⇒]

Знание различий между ними может быть полезно для понимания характера болевого синдрома в клинике. Висцеральная боль. Ощущается тогда, когда повреждающие факторы воздействуют на внутренние органы. Висцеральная боль появляется при изменении внутрикишечного давления при спазме или при перерастяжении полого органа, при нарушении кровотока. Как правило, боль тупая и нечетко локализована в эпигастрии, мезогастрии или гипогастрии. Висцеральная боль обычно ощущается около средней линии, так как внутренние органы получают сенсорные пути с обеих сторон спинного мозга. Боль из того места, где… [стр. 481 ⇒]

Этап 1. Оперативный доступ к грыжевым воротам Рациональны широкие окаймляющие разрезы с полным иссечением послеоперационных рубцов, излишков кожи и подкожной основы (7.10). Правильно избранная форма и направление разреза создает удобный доступ к грыжевым воротам и хороший косметический эффект операции в целом. При локализации грыжи в эпигастрии предпочтительнее производить продольные и косопоперечные разрезы, в мезогастрии — продольные и поперечные, в гипогастрии — Т-образные разрезы с полным удалением кожно-подкожного фартука, с удалением или с перемещением пупка (рис. 7.11). Выполнение доступа у больных с послеоперационными грыжами часто сочетается с необходимостью произвести абдоминопластику. Для этого наиболее рациональны разрезы, представленные на рисунке 7.12. [стр. 210 ⇒]

Краткий топографо-анатомический очерк Брюшинная полость и забрюшинное пространство вместе с полостью таза заключены в костно-мышечно-апоневротический каркас. Его мягкие передние и боковые стенки (иначе – переднюю брюшную стенку) вместе с органами брюшной полости обычно называют животом, а заднюю стенку – поясницей. Слово живот в разном контексте может обозначать также только переднюю брюшную стенку или только брюшную (брюшинную) полость (мы используем выражения: в животе, в полости живота, в брюшной полости как синонимы). Поясница состоит из поясничного отдела позвоночника и двух поясничных областей, расположенных в стороны от него и состоящих только из мышц и апоневрозов. Границей между передней брюшной стенкой и поясничными областями является задняя подмышечная линия. Есть рекомендация считать боковой границей живота вертикальную линию, проведенную через конец XI ребра. Верхнюю стенку брюшной полости образует диафрагма. Внизу полость живота переходит в полость таза. Изнутри брюшинная полость выстлана париетальной брюшиной. Между париетальной брюшиной и мышцами поясничных областей имеется хорошо развитая жировая клетчатка – забрюшинное пространство, в котором расположены почки с мочеточниками, надпочечники, поджелудочная железа, частично – 12-перстная кишка, брюшная аорта, нижняя полая вена, лимфатические узлы и нервные образования. Тонкий слой жира между париетальной брюшиной и мышцами передней брюшной стенки называется предбрюшинным. Находящийся в полости таза мочевой пузырь при его заполнении поднимается в предбрюшинную клетчатку, иногда значительно возвышаясь над лоном. Передняя брюшная стенка сверху ограничена реберными дугами и мечевидным отростком, снизу – тазовыми костями и паховыми складками, снаружи – задними подмышечными линиями. Двумя горизонтальными линиями живот делится на три этажа. Линия, соединяющая нижние точки реберных дуг (двуреберная, l.bicostalis), отделяет мезогастрий от эпигастрия. Линия, соединяющая передние верхние ости подвздошных костей (двуподвздошная, или межостная, l.biiliaca seu interspinalis) отделяет мезогастрий от гипогастрия. Линии, проходящие по наружным краям передних прямых мышц живота (ll.pararectales), делят каждый этаж живота на три области. Таким образом, различают девять областей живота (рис. 1): 1) правую и 2) левую подреберные (regio hypochondrica, dextra et sinistra), 3) собственно подложечную (regio еpigastrica), 4) пупочную (regio umbilicalis), 5) правую и 6) левую боковые области живота (regio abdominalis lateralis, dextra et sinistra), 7) надлобковую (надлонную, regio suprapubica), 8) правую и 9) левую подвздошные (regio iliaca, dextra et sinistra), или паховые, как их именуют анатомы. Кроме упомянутых, на животе различают белую линию (l.alba), являющуюся отрезком срединной линии тела (l.mediana anterior), и пупочную, идущую горизонтально через пупок (l.umbilicalis). При исследовании печени и селезенки пользуются также вертикальными топографическими линиями на грудной клетке, продолженными на живот. К ним относятся: — окологрудинная линия (l.parasternalis) – на середине расстояния между краем грудины и срединно-ключичной линией справа и слева, — срединно-ключичная линия (l.medioclavicularis) – через середину ключицы, — передняя подмышечная (l.axillaris anterior) – по переднему краю подмышечной впадины, — средняя подмышечная (l.axillaris media) – из глубины подмышечной впадины, задняя подмышечная линия (l.axillaris posterior) – по заднему краю подмышечной ямки. Сосковая линия у мужчин, упоминаемая в старых руководствах, в настоящее время не используется, со срединно-ключичной линией она не совпадает. Иногда используются и косые линии: l.costoarticularis – линия, соединяющая конец XI ребра и грудинно-ключичное сочленение на той же стороне, l.umbilicoaxillaris – линия, со5… [стр. 6 ⇒]

В любой области живота можно обнаружить блуждающую почку, подвижные опухоли брыжейки и тонкой кишки, кисты, забрюшинные гематомы и натечники. За опухоль может быть принят увеличенный, дистопированный или ненормально подвижный орган. Вопросы отличия решаются после определения всех свойств пальпируемого образования и сравнения их с признаками, присущими почке, печени или селезенке. Орган при дистопии отсутствует в его типичном месте. Не исключена возможность развития опухоли и в дистопированном органе. В некоторых случаях опухоль может изменить свое положение. Например, киста яичника на длинной ножке, находившаяся в гипогастрии, через какое-то время обнаруживается значительно выше. Обычно этому предшествует приступ болей в животе. Перекрут ножки, вызвавшей частичный некроз кисты и асептическое воспаление с перивисцеритом (благополучно перенесенная картина острого живота), приводит к спаечному процессу. Киста может быть припаяна в любом месте брюшной полости, определяемом длиной ножки и направлением смещения кисты в момент перекрута. Здесь ведущую роль играет хороший анамнез: больная могла знать о существовании кисты внизу живота или это было зафиксировано врачом в истории болезни при предыдущих исследованиях. Глубина расположения опухоли определяется расстоянием ее от передней брюшной стенки. Ее можно достаточно точно измерить толчкообразной пальпацией. Над всякой опухолью, не соприкасающейся с брюшной стенкой непосредственно или через большой сальник, находятся петли тонких кишок, толстая кишка или желудок, поэтому перкуссия дает ясный или притупленный тимпанит. В большинстве случаев, когда опухоль не принадлежит кишкам или желудку, тимпанит над ней свидетельствует о ее забрюшинном расположении. Наиболее поверхностно расположены и легко прощупываются сразу под брюшной стенкой опухоли и воспалительные инфильтраты большого сальника. Они обычно смещаются при пальпации. Эти особенности в сочетании с отсутствием нарушения функции какого-либо определенного органа свидетельствуют в пользу поражения именно сальника (признак Пеана). При сращении с передней брюшной стенкой подвижность пальпируемого образования исчезает, однако его можно смещать, захватив вместе с брюшной стенкой. Если над смещаемым вместе с передней брюшной стенкой опухолевым образованием имеется послеоперационный рубец, справедливо предположить, что пальпируется конгломерат спаянных между собой и сальником и припаянных к брюшной стенке петель кишечника. Широкий и неровный рубец свидетельствует о заживлении вторичным натяжением, что подтверждается сообщением больного о длительном заживлении раны и о регулярных перевязках после выписки из стационара. Такие больные обычно обращаются с признаками периодической неполной спаечной непроходимости кишечника. Если опухоль не смещается вместе с брюшной стенкой и становится недоступной пальпации при искусственном напряжении мышц брюшного пресса, можно считать, что она находится в брюшной полости или забрюшинно. Признаки забрюшинного расположения опухоли. Из забрюшинно расположенных органов опухоли и кисты чаще всего встречаются в почках и поджелудочной железе. При опухоли надпочечников обычно пальпируется не сама опухоль, а смещенная вниз почка. Из внеорганных забрюшинных опухолей можно назвать липомы и лимфомы. Забрюшинные опухоли и кисты обычно расположены в эпигастрии и мезогастрии, за исключением лимфом, которые могут быть в любой области живота. Они обычно прикрыты полыми органами, содержащими газ, поэтому над пальпируемой опухолью определяется тимпанический перкуторный звук, за исключением случаев, когда большая опухоль или киста, раздвинув петли кишок, частично прилежит к передней брюшной стенке (см. рис. 57, 99а). Если опухоль расположена за желудком, над ней определяется симптом влажного шлепка (рис. 71б). Забрюшинные опухоли, находящиеся во фланковых областях, дают поясничный контакт и баллотируют при бимануальной толчкообразной пальпации. Если на поверхности опухоли пальпируется аорта или ощущается пульсация крупной артерии можно быть уверенным, что опухоль расположена забрюшинно. Но если опухоль окружает аорту со всех сторон, ее пульсация исчезает. Забрюшинные опухоли, как правило, не смещаются при пальпации. 126… [стр. 127 ⇒]

Боль в области живота является одним из самых распространенных синдромов и характеризует как большинство гастроэнтерологических заболеваний, так и патологию других органов и систем. Патофизиология боли до настоящего времени еще остается недостаточно изученной. Среди основных причин боли в животе должны быть названы: растяжение стенки полых или висцеральной капсулы паренхиматозных органов, мезентериальных сосудов и обусловленное им раздражение афферентных нервных волокон; в основе растяжения могут лежать: спазм гладкой мускулатуры пищеварительного и панкреатобилиарного трактов, полная или частичная закупорка (обтурация) просвета органа (конкрементом, опухолью, рубцовой тканью и т.д.), застой крови; воспалительный процесс (асептический, в т.ч. обусловленный ишемией, воздействием агрессивного содержимого пищеварительного тракта, панкреатического сока, а также бактериальный, вирусный и т.п.) и детерминированное им раздражение нервных окончаний медиаторами воспаления. Воспаление наряду с застоем крови и обструкцией протоковой системы являются основными причинами растяжения висцеральной капсулы паренхиматозных органов. Такое разделение несколько условно, поскольку при конкретных заболеваниях имеет место сочетание нескольких из вышеуказанных причин развития боли в животе. Если в основе боли в животе лежит раздражение (растяжение и/или воспаление) нервных окончаний висцерального листка брюшины, то ее принято называть висцеральной, если же париетального — париетальной. Выделяют также иррадиирующую или отраженную боль, возникновение которой связывают с образованием интенсивного патологического импульса в поврежденном органе. Этот импульс проходит не только по основному афферентному нервному пути, но и через дополнительный отдаленный нервный сегмент, заблокированный в обычных условиях. Боль в области живота может быть и следствием ее иррадиации при заболеваниях органов грудной клетки (например, инфаркт миокарда, пневмония с парапневмоническим плевритом). В этой связи всегда возникают проблемы дифференциации происхождения боли (правосторонняя пневмония, поддиафрагмальный абсцесс, острый аппендицит, правосторонняя почечная колика, др.). Боль в мышцах пердней брюшной стенки (миальгия) по своим свойствам отвечает всякой другой соматической боли, в том числе по свойствам оказывается близкой таковой при синдроме «левой грудной мышцы». Область живота делится на подобласти и возникающую в брюшной полости и забрюшинном пространстве болевую симптоматику удобно относить к этим подобластям. Боль в эпигастрии, соответственно, в его правой, средней и левой подобластях, более характерна для заболеваний расположенных здесь органов (печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и селезенки, печеночного и селезеночного углов поперечно-ободочной кишки). Боль в мезогастрии — для заболеваний восходящей и поперечно-ободочной кишок, петель тонкой кишки и нисходящего отдела толстой кишки, в гипогастрии — для слепой 86… [стр. 86 ⇒]

20) В нижнем этаже: — правый и левый брыжеечные синусы, — Дугласово пространство (у женщин excavatio recto-uterino, у мужчин excavatio recto-vesiсalis). 21) Выделяют 9 анатомических областей: 1. Верхний (эпигастрий) — эпигастрий, правое и левое подреберье. 2. Средний (мезогастрий) – пупочная, правая и левая боковая. 3. Нижний (гипогастрий) — лобковая, правая и левая подвздошные. 22) Брюшина – серозная оболочка, выстилающая внутреннюю поверхность брюшной стенки и покрывающая расположенные в полости живота органы. Общая ее площадь в среднем составляет 21000 см2. Этой цифре соответствует и площадь кожи. Выделяют: париетальный (пристеночный) и висцеральный (органный) листки брюшины. Оба листка представляют единую непрерывающуюся оболочку. Висцеральный листок более тонок (40-70 микрон), париетальный — 90-130 микрон. Оба листка соприкасаются по всей своей протяженности, образуя узкую щель, создающей условия капиллярности. В норме брюшная полость содержит 20 мл жидкости. У мужчин она замкнута, у женщин – через маточные трубы сообщается с наружными половыми органами. В норме брюшина гладкая, блестящая, имеет характер полунепроницаемой мембраны. Брюшина имеет сложное строение. В ней различают шесть слоев: 1. Мезотелий. 2. Пограничная базальная мембрана. 3. Поверхностный волокнистый коллагеновый слой. 4. Поверхностная неориентированная эластическая сеть. 5. Глубокая продольная эластическая сеть. 6. Глубокий решѐтчатый коллагеново-эластический слой. Брюшина кровоснабжается очень обильно. На одном см2 насчитывается приблизительно 80 000 капилляров, много нервных окончаний. Венозный отток осуществляется по верхней полой вене и отчасти непосредственно в нижнюю полую вену. Лимфатическая сеть брюшины за счет множества коммуникаций сообщается с плеврой, чем и объясняется распространение инфекции с брюшины на плевру и наоборот. Париетальный листок брюшины иннервируется люмбальными межреберными нервами и волокнами, нервами диафрагмы, межреберными нервами. Париетальный листок очень чувствителен на любой вид раздражителя (химический, термический, механический), при этом боль, как правило, локализуется в определенном месте, соответствующем очагу воспаления. Висцеральный листок иннервируется вегетативной нервной системой (n. vagus и симпатическим нервом). Висцеральный листок почти не чувствителен и болевая чувствительность органов локально не определяется. Существующие висцеро-моторные рефлексы между брюшиной и мышцами передней брюшной стенки при обследовании больного перитонитом позволяют… [стр. 612 ⇒]

При проведении лимфотропной методики инъекции лекарственных препаратов проводят в особые зоны Юрьина — максимальное представительство лимфатических сосудов и узлов, связанных с определенным органом: 1. Височная зона — область лицевого черепа; 2. Зона сосцевидного отростка — область мозгового черепа; 3. Подчелюстная зона — область верхних дыхательных путей, полость рта. 4. Верхняя загрудинная зона — область нижних дыхательных путей, средостение, легкие. 5. Нижняя загрудиная область — легкие, плевра. 6. Околопупковая зона — эпигастрий, мезогастрий, печень. 7. Паховая зона — гипогастрий, органы малого таза; 8. Бедро — органы малого таза, гениталии, мягкие ткани. 9. Голень — практически вся область грудного протока. [стр. 1 ⇒]

Гипогастрий — Altermed Wiki

Плоскости сечений и области живота

Плоскости сечения через:
A. Основание мечевидного отростка грудины.
B. Привратник желудка.
C. Нижние края рёберных дуг.
D. Верхние точки гребней подвздошных костей.
E. Подвздошную бугристость (верхний край тела V поясничного позвонка).
F. Центры верхних передних подвздошных остей (пояснично-крестцовый диск, мыс крестца).
G. Лобковый гребень (нижний край крестца, верхний край копчика).
Девять областей живота:
1. Правая подрёберная.
2. Надчревная (эпигастрий).
3. Левая подрёберная.
4. Правая поясничная.
5. Центральная (пупочная).
6. Левая поясничная.
7. Правая подвздошная ямка.
8. Надлобковая (подчревная, гипогастрий).
9. Левая подвздошная ямка.

Гипогастрий (hypogastrium, PNA; regio hypogastrica, BNA, JNA; син.: гипогастральная область, гипогастрий, подчревная область, подчревный отдел;[1]греч. hypogastrion нижняя часть живота, от гипо- + gaster, gastros живот[2]) — нижний отдел живота, ограниченный сверху линией, соединяющей верхние передние подвздошные ости, а снизу — паховыми складками и верхними краями лобковых костей.[1]

Боль в гипогастрии обычно вызывается Сыростью-Жаром в Мочевом Пузыре, а иногда — Огнем Печени, опускающимся вниз к Мочевому Пузырю.[3]

 1. 1,01,1 Большой медицинский словарь. 2000. Статья «Гипогастрий».
 2. ↑ Большой медицинский словарь. 2000. Статья «Гипогастрий».
 3. Мачоча Джованни Основы китайской медицины. Подробное руководство для специалистов по акупунктуре и лечению травами / Джованни Мачоча; пер. с англ. В 3 т. Т. 1. — М.: Рид Элсивер, 2011. Глава 24.

Опрос в традиционной китайской медицине Боль • Пища и вкус : Пища • Привкус во рту • Рвота •
Стул и моча : Стул (запор, диарея) • Моча •
Жажда и питье • Энергетическое состояние • Голова, лицо и тело : Голова (головная боль, головокружение) • Лицо (чувство жара на лице, лицевая боль, насморк, кровоточивость десен, язвы во рту, герпетическая сыпь) • Тело • Грудь и живот : Грудь • Подреберье • Эпигастрий • Брюшная полость • Гипогастрий • Конечности: Слабость в конечностях • Онемение/покалывание в конечностях • Общая суставная боль • Мышечная боль в конечностях • Затрудненная ходьба (атрофия/вялость конечностей) • Тремор конечностей • Холодные кисти рук • Слабые колени • Холодные стопы • Чувство тяжести в конечностях • Сон: Бессонница • Сонливость • Потливость Глаза и уши : Уши (шум в ушах, глухота) • Глаза (боль в глазах, замутненное зрение, сухость глаз) Чувство холода, чувство жара, температура : Внутреннее состояние (чувство холода: полный холод, пустой холод, застой Ци, недостаток Крови; чувство жара) • Наружное состояние (непереносимость холода)

Живот — это… Что такое Живот?

Области живота

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки[1]. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь, мочевой пузырь. У самцов (мужчин) в нижней части брюшной полости находятся также простата и семенные пузырьки, у самок (женщин) — матка, маточные трубы и яичники.

Устаревшее название живота — чрево. Например в синодальном переводе Библии, змей ходит на чреве Быт.3:14, однако термин живот в современном значении присутствует, но не тождественен чреву — в церковнославянском его аналогом является пуп (Песнь Песней 7:3). Простонародные синонимы — пузо (ср. телепузики, толстопузы), брюхо (ср. брюхоногие, брюшина, брюшко, брюшная полость).

Слово живот имеет и другие значения — желудок в просторечии, устаревший и высокопарный синоним человеческой жизни, производную основу в слове животное.

Области живота

Живот имеет в центре на передней брюшной стенке рубец, остающийся после удаления пуповины — пупок.

Живот двумя горизонтальными линиями делится на три этажа: эпигастрий, мезогастрий и гипогастрий, которые, в свою очередь, двумя вертикальными линиями (по наружным краям наружных мышц живота) делятся на 9 областей. Эпигастрий: собственно эпигастрий, правая и левая подрёберные области. Мезогастрий: околопупочная, правая и левая боковые области. Гипогастрий: надлобковая, правая и левая подвздошные области.

Эти области важно учитывать при проведении пальпации живота.

Брюшной пресс

Живот имеет собственные мышцы, которые вместе с сухожилиями образуют брюшную стенку. Совокупность мышц брюшной стенки, участвующих в регуляции внутрибрюшного давления, осуществлении актов дефекации, кашля и т. д. называется брюшной пресс (prelum abdominale (лат.)).

У прямоходящих приматов (и человека) нагрузка на мышцы передней стенки живота существенно меньше, чем у четвероногих, у которых мышцы живота ещё и поддерживают спину при горизонтальном положении туловища, и без целенаправленной тренировки она расслабляется, и живот приобретает округлую форму. Так же округлости живота способствует ожирение. Т. н. «пивной живот» является опережающе формирующимся частым признаком внешнего облика любителей данного напитка, склонных к ожирению по физиологической конституции.

Так же передняя брюшная стенка довольно сильно растягивается у самок многих видов во время беременности, но после родов, хоть и не всегда полностью, она возвращается в дородовое состояние.

Поддержание пресса в тонусе, так называемый «плоский живот», высоко ценится в женском модельном бизнесе и системах похудания. В культуризме, фитнесе и мужском модельном бизнесе ценится ещё более натренированный живот — наличие так называемых «кубиков на животе».

Живот в медицине и физиологии

Вздутие живота, колики и некоторые более серьёзные болезни, характеризуются острыми болями в животе. Этот комплекс симптомов называется в специальной литературе термином «Острый живот».

При аппендиците делается операция, после которой на животе в правой нижней четверти остаётся шрам длинной несколько сантиметров. При операциях типа кесарево сечение вертикальный шрам получается посередине живота. В последние годы всё больше применяется малоинвазивная техника операций на внутренних органах — лапароскопическая, производимая специальным инструментом через небольшие проколы и транслюминальная, производимая через естественные отверстия организма и разрезы в их внутренних стенках.

В косметологической медицине практикуется операция липосакции — удалдение части подкожного жира.

В условиях ослабленных мышц живота, поднятие тяжестей несёт в себе риск «надорвать живот» или получить грыжу.

Согласно народным приметам, острая форма живота при беременности предвещает рождение мальчика.

Культура и прочее

Широко известен исходно арабский танец живота. Помимо частого фигурирования обнажённого живота в художественном изобразительном искусстве, оголение живота (или пупка) практикуется в моде, в том числе в массовой молодёжной начала XXI века.

См. также

Примечания

Области живота — Медицинский портал о здоровье и профилактике заболеваний

Для удобства диагностики заболеваний живот разделяют на 9 областей: область правого подреберья, эпигастральную область, область левого подреберья, правую боковую область, околопупочную область, левую боковую область, правую подвздошную область, надлобковую область, левую подвздошную область.

Живот – это часть тела, которая представляет собой пространство (брюшную полость), заполненную внутренними органами и ограниченную стенками. В брюшной полости расположены: печень, жёлчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, селезёнка, тонкий кишечник, толстый кишечник, мочевой пузырь, почки, надпочечники, у женщин – матка, маточные трубы, яичники, у мужчин предстательная железа (простата), семенные пузырьки. Тонкий кишечник состоит из двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишки. Толстый кишечник состоит из слепой, ободочной и прямой кишки. Слепая кишка имеет отросток, который называется аппендикс. Ободочная кишка состоит из восходящей, поперечной, нисходящей и сигмовидной ободочной кишки. Прямая кишка заканчивается заднепроходным отверстием.

Для удобства диагностики переднюю поверхность живота условно делят на участки, которые называют областями живота.

Двумя условными горизонтальными линиями живот делится на три области: эпигастральную (эпигастрий, геgio epigastrium), мезогастральную (мезогастрий, regio mesogastrium), гипогастральную (гипогастрий, regio hypogastrium). Первая линия проходит по нижним краям правой и левой рёберной дуги (по нижнему краю 10 рёбер). Выше этой линии находится эпигастрий, ниже – мезогастрий. Вторая линия проходит по краю гребней подвздошной кости. Выше этой линии находится мезогастрий, ниже – гипогастрий.

При напряжении мышц живота по срединной линии живота образуется желобок, соответствующий белой линии живота, linea alba abdominis. На белой линии живота находится пупок (umbilicus) – рубец, который остаётся после удаления пуповины. По бокам от срединной линии видны контуры прямых мышц живота. Условные линии, проходящие по боковым краям прямых мышц живота, делят вышеописанные области живота ещё на три области. В эпигастрии выделят область правого подреберья (regio hypochondriaca dextra), собственно эпигастральную область (regio epigastrica), область левого подреберья (regio hypochondriaca sinistra). В мезогастрии выделяют правую боковую область (regio lateralis dextra), околопупочную область (regio umbilicalis), левую боковую область (regio lateralis sinistra). В гипогастрии выделяют правую подвздошную область (regio inguinaiis dextra), надлобковую (лобковую, regio pubiса) область, левую подвздошную область (regio inguinaiis sinistra).

Таким образом, всего выделяют 9 областей живота.

Ваши комментарии по теме Вы можете разместить ниже.

Мезогастрий — это… Что такое Мезогастрий?

 • мезогастрий — (mesogastrium; мезо + греч. gaster, gastros живот, желудок) 1) общее название участков брыжейки зародыша, связанных с желудком; 2) см. Чревье …   Большой медицинский словарь

 • мезогастрий вентральный — (mesogastrium ventrale, LNE) часть вентральной брыжейки зародыша, соединяющая желудок с вентральной стенкой брюшной полости …   Большой медицинский словарь

 • мезогастрий дорсальный — (те sogastrium dorsale, LNE) часть дорсальной брыжейки зародыша, соединяющая желудок с дорсальной стенкой брюшной полости …   Большой медицинский словарь

 • Живот — Области живота Живот  часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки[1]. Полость живота (брюшная полость в …   Википедия

 • мезогастралгия — (mesogastralgia; мезогастрий + греч. algos боль) боль в области чревья …   Большой медицинский словарь

 • чревье — (mesogastrium, PNA; regio mesogastrica, BNA; regio abdominis media, JNA; син.: мезогастрий, чревная область) область живота, расположенная между линией, соединяющей наиболее низкие точки Х ребер, и линией, соединяющей передневерхние подвздошные… …   Большой медицинский словарь

 • Желудок — I Желудок (ventriculus, gaster) полый орган пищеварительной системы, расположенный между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой, в котором накапливается пища и происходит ее частичное переваривание и всасывание. Анатомия Ж. находится в эпигастрии …   Медицинская энциклопедия

 • Мезогастралги́я — (mesogastralgia; Мезогастрий + греч. algos боль) боль в области чревья …   Медицинская энциклопедия

 • Чре́вье — (mesogastrium, PNA; regio mesogastrica, BNA; regio abdominis media, JNA; син.: мезогастрий, чревная область) область живота, расположенная между линией, соединяющей наиболее низкие точки Х ребер, и линией, соединяющей передневерхние подвздошные… …   Медицинская энциклопедия

 • Живот Википедия

  Области живота

  Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки[1]. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.

  Области живота[ | ]

  Живот имеет в центре на передней брюшной стенке рубец, остающийся после удаления пуповины — пупок.

  Живот двумя горизонтальными линиями делится на три этажа: эпигастрий, мезогастрий и гипогастрий, которые, в свою очередь, двумя вертикальными линиями (по наружным краям наружных мышц живота) делятся на 9 областей. Эпигастрий: собственно эпигастрий, правая и левая подрёберные области. Мезогастрий: околопупочная, правая и левая боковые области. Гипогастрий: надлобковая, правая и левая подвздошные области.

  Эти области важно учитывать при проведении пальпации живота.

  Брюшной пресс[ | ]

  Живот имеет собственные мышцы, которые вместе с сухожилиями образуют брюшную стенку. Совокупность мышц брюшной стенки, участвующих в регуляции внутрибрюшного давления, осуществлении актов дефекации, кашля и т. д. называется брюшной пресс (лат. prelum abdominale).

  Живот в медицине[ | ]

  Дефекты передней брюшной стенки, обусловленные расхождением её нормальных анатомических структур с формированием отверстий между ними, называются наружными грыжами живота. При таких грыжах происходит выпячивание органа или его части через отверстия («грыжевые ворота») под кожу или в межмышечное пространство в грыжевом мешке, образованном брюшиной. Также различают внутренние грыжи живота, при которых внутренние органы имеют патологическое расположение во внутренние карманах и полостях.

  Острые нестерпимые боли в животе, так называемый «острый живот», требуют экстренной консультации хирурга для диагностики и дифференциальной диагностики с целью исключения таких жизнеугрожающих состояний, как перфорация полого органа брюшной полости, перитонит, ущемление грыжи т. д.

  Абдоминальная хирургия[

  • Аппендикулярные симптомы — Шпаргалки для «скорой помощи»

  • ❀ Главная
  • ❀ Шпаргалки «03»
   • ➺Анатомия
   • ➺Аппаратура
   • ➺Гинекология
   • ➺Дерматология
   • ➺Инструкции и пр.
   • ➺Инфекция
   • ➺Кардиология
   • ➺Написание карты
    • •Анемия неясного генеза
    • •Аппендицит
    • •Баланопостит
    • •Без сознания. Употреблял алкоголь
    • •Бронхиальная астма
    • •Бронхит острый
    • •Бронхит обструктивный, Дн 1 ст
    • •Гипертоническая болезнь 3 ст
    • •Гипертоническая болезнь 3 ст, дорсалгия
    • •Гипертоническая болезнь 3 ст, носовое кровотечение
    • •Дивертикулит
    • •З. перелом хрящей гортани? ЗЧМТ, СГМ
    • •Закрытый пневмоторакс
    • •ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
    • •ИБС, ПИКС, ГБ, остеохондроз грудного отдела
    • •ИБС, прогрессирующая стенокардия
    • •Инородное тело роговицы
    • •Кишечная инфекция неясной этиологии
    • •Кома неясной этиологии. Клиническая смерть.
    • •Констатация 1
    • •Констатация 2
    • •Крапивница
    • •Лакунарная ангина
    • •Люмбоишиалгия
    • •Панкреатит
    • •Передоз. Кома.
    • •ПТИ
    • •Повторное ОНМК, сопор. Внеб. пневмония, ДН 3 ст
    • •Рак желудка
    • •Рожистое воспаление
    • •Сахарный диабет
    • •Симптомы и синдромы
    • •Соматоформная вегетативная дисфункция
    • •Сухая гангрена? Трофические изменения
    • •Токсикоз 1 половины беременности. Беременность 12-13 недель
    • •Транзиторная ишемическая атака
    • •Тромбофлебит поверхностных вен голени
    • •Угроза прерывания беременности. Беременность 8 недель
    • •Укушенная рана левой ушной раковины
    • •Ущемление выпавших геморроидальных узлов. Парапроктит?
    • •Холецистит
    • •Хроническая почечная недостаточность
    • •Эпилепсия. Состояние после приступа.
   • ➺Неврология
   • ➺Офтальмология
   • ➺Педиатрия
   • ➺Пульмонология
   • ➺Реанимация
   • ➺Санэпидрежим
   • ➺Терапия и общее
   • ➺Токсикология
   • ➺Травматология
   • ➺Урология
   • ➺Фармакология
   • ➺Хирургия
   • ➺Школа ЭКГ
   • ➺Эндокринология
  • ❀ Алгоритмы
  • ❀ Протоколы оказания помощи РОСМП
  • ❀ Шпаргалки по ЭКГ
  • ❀ Status Localis
  • ❀ Опасные карантинные инфекции
  • ❀ Замечания ЦЭМП
  • ❀ Видео-, аудиошпаргалки
  • ❀ Карты вызовов
  • ❀ Тесты для фельдшеров
  • ❀ Библиотека EMHelp
  • ❀ К размышлению
  • ❀ История СМП
  • ❀ Регламентирующие документы
  • ❀ Авторские права
  • ❀ Главная
  • ❀ Шпаргалки «03»
   • ➺Анатомия
   • ➺Аппаратура
   • ➺Гинекология
   • ➺Дерматология
   • ➺Инструкции и пр.
   • ➺Инфекция
   • ➺Кардиология
   • ➺Написание карты
    • •Анемия неясного генеза
    • •Аппендицит
    • •Баланопостит
    • •Без сознания. Употреблял алкоголь
    • •Бронхиальная астма
    • •Бронхит острый
    • •Бронхит обструктивный, Дн 1 ст
    • •Гипертоническая болезнь 3 ст
    • •Гипертоническая болезнь 3 ст, дорсалгия
    • •Гипертоническая болезнь 3 ст, носовое кровотечение
    • •Дивертикулит
    • •З. перелом хрящей гортани? ЗЧМТ, СГМ
    • •Закрытый пневмоторакс
    • •ЗЧМТ, сотрясение головного мозга
    • •ИБС, ПИКС, ГБ, остеохондроз грудного отдела
    • •ИБС, прогрессирующая стенокардия
    • •Инородное тело роговицы
    • •Кишечная инфекция неясной этиологии
    • •Кома неясной этиологии. Клиническая смерть.
    • •Констатация 1
    • •Констатация 2
    • •Крапивница
    • •Лакунарная ангина
    • •Люмбоишиалгия
    • •Панкреатит
    • •Передоз. Кома.
    • •ПТИ
    • •Повторное ОНМК, сопор. Внеб. пневмония, ДН 3 ст
    • •Рак желудка
    • •Рожистое воспаление
    • •Сахарный диабет
    • •Симптомы и синдромы
    • •Соматоформная вегетативная дисфункция
    • •Сухая гангрена? Трофические изменения
    • •Токсикоз 1 половины беременности. Беременность 12-13 недель
    • •Транзиторная ишемическая атака
    • •Тромбофлебит поверхностных вен голени
    • •Угроза прерывания беременности. Беременность 8 недель
    • •Укушенная рана левой ушной раковины
    • •Ущемление выпавших геморроидальных узлов. Парапроктит?
    • •Холецистит
    • •Хроническая почечная недостаточность
    • •Эпилепсия. Состояние после приступа.
   • ➺Неврология

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *